Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN PORTALU I POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Definicje

 1. Portal Mobilestage – zwany dalej Portalem. Zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Wydawcy i dostępna pod adresem www.mobilestage.in lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Wydawcy.
 2. Wydawca – osoba wskazana jako Wydawca portalu Mobilestage w Rejestrze Dzienników i Czasopism przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.
 3. Redakcja – zespół osób tworzących Portal.
 4. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu.
 5. Partner – każdy podmiot współpracujący z Portalem na podstawie stosownej umowy.
 6. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wydawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu. W szczególności jest to wysyłka newslettera.
 7. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Portal działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu.
 3. Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za pisane przez siebie wiadomości.
 5. Problemy techniczne, naruszenia oraz sugestie związane z Portalem należy zgłaszać pisząc na adres e-mail kontakt@mobilestage.in.
 6. W przypadku długo nieaktualizowanych przeglądarek internetowych (wersje niewspierane przez producentów) niektóre treści mogą wyświetlać się niepoprawnie, także niektóre opcje Portalu mogą nie działać prawidłowo.
 7. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt. 8 poniżej.
 8. Wydawca ma prawo zamieszczania na Portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Wydawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

§3 Komentarze i inne działania Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik może komentować treści opublikowane na Portalu poprzez formularze komentarzy.
 2. Wypowiedzi w komentarzach powinny być formułowane w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk.
 3. Komentarz zostanie usunięty jeżeli:
  1. zawiera wulgaryzmy,
  2. zawiera treści mogące obrażać inne osoby,
  3. zawiera sformułowania mogące obrażać jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
  4. zawiera sformułowania, które są nakierowane na eskalowanie konfliktów pomiędzy komentującymi,
  5. zawiera informacje na temat nielegalnego pozyskiwania programów oraz łamania zabezpieczeń;
  6. zawiera informacje o charakterze pornograficznym,
  7. jest pozbawiony jest jakiejkolwiek logicznej treści,
  8. nie ma związku z tematem komentowanego newsa i/lub może utrudniać innym użytkownikom korzystanie z Portalu,
  9. został wprowadzony przez osobę, która notorycznie łamie zasady zamieszczania komentarzy oraz utrudnia użytkownikom dyskusje związaną z publikacją,
  10. zawiera elementy kodu HTML lub JavaScript (np. znaki „<” „>”),
  11. ma charakter reklamowy – promuje firmę bądź serwis internetowy.
 4. W przypadku gdy zasady nie są łamane w sposób szczególnie uciążliwy, Redakcja może zastępować „gwiazdkami” słowa i zwroty naruszające zasady.
 5. Redakcja i właściciel Portalu nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
 6. W przypadku naruszenia zasad w opublikowanym komentarzu, a w szczególności naruszenia dóbr osobistych osób, prosimy o kontakt na adres redakcyjny, aby Redakcja mogła natychmiast podjąć odpowiednie kroki – włączając usunięcie komentarza oraz zablokowanie Użytkownika.
 7. Nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu.

§4 Prawa autorskie

 1. Kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów z Portalu w całości lub w części bez wcześniejszej, pisemnej zgody jest zabronione. Wyjątek stanowią informacje zawarte w dziale aktualności, publikowanie ich w jakichkolwiek materiałach jest dozwolone w przypadku podania jako źródła imienia i nazwiska autora tekstu oraz nazwy serwisu w postaci „mobilestage.in” bądź „https://mobilestage.in”. Jeśli materiał publikowany jest w Internecie należy również umieścić link do serwisu.
 2. Redakcja publikując jakiekolwiek materiały w Portalu w oparciu o informacje zamieszczane w innych źródłach zawsze podaje ich nazwy wraz z odpowiednimi linkami. Celem redakcji jest promowanie serwisów, które cechuje duża wartość merytoryczna wśród Użytkowników Portalu. Jeśli jakikolwiek wydawca (bądź podmiot mający prawa do materiałów, na które redakcja Portalu się powołuje) poinformuje nas, że nie chce aby redakcja Portalu powoływała się na materiały przez niego publikowane, zostaną one bezzwłocznie usunięte, redakcja nie będzie również powoływać się na nie w przyszłości.
 3. Portal oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 4. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu przysługują Wydawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Wydawca prezentuje w Portalu utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 5. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

§5 Odpowiedzialność

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  2. komentarze, zamieszczane w Portalu przez Użytkowników,
  3. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika,
  4. informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników,
  5. niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu,
  6. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Wydawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 3. Redakcja zastrzega sobie możliwość zablokowania możliwości komentowania informacji zawartych w serwisie w przypadku gdy notorycznie próbują zamieszczać w serwisie treści zawierające wulgaryzmy, szkalujące innych bądź w inny sposób utrudniające korzystanie z serwisu innym Użytkownikom. W skrajnych przypadkach redakcja może zablokować całkowicie dostęp do serwisu.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

§6 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Redakcja Portalu przestrzega zasad poszanowania prywatności wszystkich swoich Użytkowników.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest wydawca serwisu Mobilestage.in, tj. Cezary Zapała, ul. Wesoła 15, 26-067 Bugaj.
 3. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
 4. Uprawnienia. Ogólnie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

  Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Państwu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.

  Wyjątkiem jest możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), które przysługuje Państwu w każdym przypadku.

  Jeżeli chcą Państwo otrzymać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych Państwa dotyczących są przetwarzane przez Mobilestage.in, mogą Państwo zwrócić się z żądaniem udostępnienia takich informacji. W tym celu prosimy o kontakt e-mailowy na adres  kontakt@mobilestage.in. Podany adres e-mail mogą Państwo wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 5. Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Odbiorcy danych. Państwa dane mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych.
  1. Zenbox.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej.
  2. Google – w celu zbierania danych i ich analizy pod kątem ruchu występującego na stronie, a także w celu wyświetlania materiałów wideo umieszczonych na serwisie YouTube, a embedowanych na Mobilestage.in.
  3. Podmioty, które świadczą usługi związane z prowadzeniem księgowości i usług prawnych.

  Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

  Z uwagi na korzystanie z usług Google, Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google Inc. przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

 7. Cele i czynności przetwarzania
  1. Kontakt. Kontaktując się z Mobilestage.in za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo przesłać również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

   Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Mobilestage.in nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką Państwo prowadzili z Mobilestage.in (jeżeli wiadomość podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Mobilestage.in, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

  2. Pliki cookies i inne technologie śledzące

   Strona internetowa Mobilestage.in, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

   Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Mobilestage.in (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

   Niektóre używane przeze Mobilestage.in cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

   Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

  3. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu mają Państwo możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, mogą Państwo zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

   Prosimy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

  4. Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia.
  5. Cookies podmiotów trzecich. Strona internetowa Mobilestage.in, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Na stronie internetowej osadzamy wideo z serwisu YouTube oraz Google Analytics. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzą się Państwo na ich załadowanie, prosimy o powstrzymanie się przed odtwarzaniem wideo.

   Odtwarzając pliki wideo na stronie internetowej Mobilestage.in, Google otrzymuje o tym informację, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu Google, lub nie są Państwo zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

   Jeśli zalogowali się Państwo do serwisu Google, to usługodawca będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na mojej stronie do Państwa profilu w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

   Jeśli nie chcą Państwo, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Możliwe jest również całkowite uniemożliwienie załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla wykorzystywanej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

   Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

  6. Logi serwera

   Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

   Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

   Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Państwa identyfikacji.

   Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§7 Znaki towarowe zastrzeżone, handlowe, identyfikatory

 1. Wszelkie zastrzeżone nazwy i loga firm, pojawiających się w materiałach udostępnianych przez Portal zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Wydawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.
 3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu.
 4. Wydawca w każdym czasie ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług do Portalu. Wydawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.

Ostatnia aktualizacja: 08.01.2019.