Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN PORTALU I POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Definicje

 1. Portal Mobilestage – zwany dalej Portalem. Zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Wydawcy i dostępna pod adresem www.mobilestage.in lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Wydawcy.
 2. Wydawca – osoba wskazana jako Wydawca portalu Mobilestage w Rejestrze Dzienników i Czasopism przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.
 3. Redakcja – zespół osób tworzących Portal.
 4. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu.
 5. Partner – każdy podmiot współpracujący z Portalem na podstawie stosownej umowy.
 6. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wydawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu. W szczególności jest to wysyłka newslettera.
 7. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Portal działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu.
 3. Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za pisane przez siebie wiadomości.
 5. Problemy techniczne, naruszenia oraz sugestie związane z Portalem należy zgłaszać pisząc na adres e-mail kontakt@mobilestage.in.
 6. W przypadku długo nieaktualizowanych przeglądarek internetowych (wersje niewspierane przez producentów) niektóre treści mogą wyświetlać się niepoprawnie, także niektóre opcje Portalu mogą nie działać prawidłowo.
 7. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt. 8 poniżej.
 8. Wydawca ma prawo zamieszczania na Portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Wydawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

§3 Komentarze i inne działania Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik może komentować treści opublikowane na Portalu poprzez formularze komentarzy.
 2. Wypowiedzi w komentarzach powinny być formułowane w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk.
 3. Komentarz zostanie usunięty jeżeli:
  1. zawiera wulgaryzmy,
  2. zawiera treści mogące obrażać inne osoby,
  3. zawiera sformułowania mogące obrażać jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
  4. zawiera sformułowania, które są nakierowane na eskalowanie konfliktów pomiędzy komentującymi,
  5. zawiera informacje na temat nielegalnego pozyskiwania programów oraz łamania zabezpieczeń;
  6. zawiera informacje o charakterze pornograficznym,
  7. jest pozbawiony jest jakiejkolwiek logicznej treści,
  8. nie ma związku z tematem komentowanego newsa i/lub może utrudniać innym użytkownikom korzystanie z Portalu,
  9. został wprowadzony przez osobę, która notorycznie łamie zasady zamieszczania komentarzy oraz utrudnia użytkownikom dyskusje związaną z publikacją,
  10. zawiera elementy kodu HTML lub JavaScript (np. znaki “<” “>”),
  11. ma charakter reklamowy – promuje firmę bądź serwis internetowy.
 4. W przypadku gdy zasady nie są łamane w sposób szczególnie uciążliwy, Redakcja może zastępować “gwiazdkami” słowa i zwroty naruszające zasady.
 5. Redakcja i właściciel Portalu nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
 6. W przypadku naruszenia zasad w opublikowanym komentarzu, a w szczególności naruszenia dóbr osobistych osób, prosimy o kontakt na adres redakcyjny, aby Redakcja mogła natychmiast podjąć odpowiednie kroki – włączając usunięcie komentarza oraz zablokowanie Użytkownika.
 7. Nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu.

§4 Prawa autorskie

 1. Kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów z Portalu w całości lub w części bez wcześniejszej, pisemnej zgody jest zabronione. Wyjątek stanowią informacje zawarte w dziale aktualności, publikowanie ich w jakichkolwiek materiałach jest dozwolone w przypadku podania jako źródła imienia i nazwiska autora tekstu oraz nazwy serwisu w postaci “mobilestage.in” bądź “https://mobilestage.in”. Jeśli materiał publikowany jest w Internecie należy również umieścić link do serwisu.
 2. Redakcja publikując jakiekolwiek materiały w Portalu w oparciu o informacje zamieszczane w innych źródłach zawsze podaje ich nazwy wraz z odpowiednimi linkami. Celem redakcji jest promowanie serwisów, które cechuje duża wartość merytoryczna wśród Użytkowników Portalu. Jeśli jakikolwiek wydawca (bądź podmiot mający prawa do materiałów, na które redakcja Portalu się powołuje) poinformuje nas, że nie chce aby redakcja Portalu powoływała się na materiały przez niego publikowane, zostaną one bezzwłocznie usunięte, redakcja nie będzie również powoływać się na nie w przyszłości.
 3. Portal oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 4. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu przysługują Wydawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Wydawca prezentuje w Portalu utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 5. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

§5 Odpowiedzialność

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  2. komentarze, zamieszczane w Portalu przez Użytkowników,
  3. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika,
  4. informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników,
  5. niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu,
  6. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Wydawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 3. Redakcja zastrzega sobie możliwość zablokowania możliwości komentowania informacji zawartych w serwisie w przypadku gdy notorycznie próbują zamieszczać w serwisie treści zawierające wulgaryzmy, szkalujące innych bądź w inny sposób utrudniające korzystanie z serwisu innym Użytkownikom. W skrajnych przypadkach redakcja może zablokować całkowicie dostęp do serwisu.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

§6 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Redakcja Portalu przestrzega zasad poszanowania prywatności wszystkich swoich Użytkowników.
 2. Żadne dane osobowe Użytkowników nie są zbierane bez ich wiedzy i wyraźnej zgody, za wyjątkiem danych niezbędnych do zrealizowania transmisji w sieci Internet takich jak adres IP komputera, z którego łączy się Użytkownik. Dane te nie są zbierane w sposób umożliwiający przypisanie ich do konkretnej osoby.
 3. Redakcja Portalu dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Użytkowników zabezpieczone były w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom trzecim. Redakcja nie ujawnia osobom trzecim danych osobowych Użytkowników jeśli nie wyrażą na to wyraźnej zgody.
 4. Portal wykorzystuje cookies do poprawnego funkcjonowania i optymalizowania pod kątem wygody użytkowania. Portal nie wykorzystuje cookies do pobierania informacji z komputera Użytkownika.
 5. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu. Przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
 6. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawca, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.
 7. Wydawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: kontakt@mobilestage.in. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

§7 Znaki towarowe zastrzeżone, handlowe, identyfikatory

 1. Wszelkie zastrzeżone nazwy i loga firm, pojawiających się w materiałach udostępnianych przez Portal zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Wydawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.
 3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu.
 4. Wydawca w każdym czasie ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług do Portalu. Wydawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.

Ostatnia aktualizacja: 17.09.2014.